Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

פורטל הבית | February 29, 2016

Scroll to top

Top

אין תגובות

תנאי שימוש- פורטל הבית

1. תנאי השימוש באתר

השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן . גלישה באתר תיחשב כמתן הסכמה לתנאי השימוש הללו. אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם.פורטל הבית ומפעיליה לא יהיו אחראים כלפיך במקרה של הפרת תנאי שימוש אלה על ידי משתמש אחר, ובמקרה של הפרה על ידי משתמש אחר, לא תהיה לך טענה או דרישה כלפי פורטל הבית אלא רק כלפי הצד המפר.פורטל הבית רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.בנוסף, פורטל הבית שומרת לעצמה את הזכות למנוע, להפסיק ו/או לסיים באופן מיידי, לכל פרק זמן שהוא , את השימוש שלך ו/או של כל משתמש אחר באתר ומבלי צורך להודיע על כך מראש או לנמק את הסיבה לכך.

 

התוכן באתר מסתמך על ידיעות שפורסמו באינטרנט ובעיתונות על צד שלישי (כגון קבלנים, יועצים, חברות שיווק, מפרסמים, ומשתמשים אחרים) ונכונותו אינה נבדקת על ידי פורטל הבית. פורטל הביתהינו מגזין נדל"ן המאפשר למשתמשים מסויימים להזין תוכן ולעדכנו מעת לעת, ולאחרים לקרוא אותו כאמור. כך שיתכן מאד שהתוכן לא תמיד יהיה נכון, שלם, מלא, מפורט או מדוייק, ואין לפורטל הביתאפשרות לבדוק אותו. באחריות המשתמש לבדוק את נכונות המידע מול הגורמים הרלוונטים.

כפי שנאמר, יתכן והתוכן המוצג באתר אינו שלם, עדכני, מלא או מפורט . בנוסף סביר מאד שתוכן שעודכן באתר יתיישן ויהפוך ללא רלוונטי וללא עדכני לאחר תקופת זמן. כתבות לרוב אינן מעודכנות לאחר פרסומן ולכן, באחריותך לבדוק כל עת את תוקפו של הנכתב באתר ותוקפו.האתר מאפשר קבלת ייעוץ ו/או מידע מצדדים שלישיים בתחומים שונים כגון ייעוץ בנושא מס מקרקעין, ייעוץ משכנתא ועוד. הייעוץ שניתן על ידי צד שלישי אינו בהכרח מאושר על ידי האתר , ואין להסיק שפורטל הבית ממליצה על יועץ זה או אחר או מסכימה על טיב הדברים.

פורטל הבית לא תהיה אחראית לכל עסקה שתתבצע בעקבות פניה דרך האתר. פורטל הבית הינו מגזין נדל"ן הסקר את הפרויקטים השונים ומעלה תכנים של מפרסמים באתר. פנייה של משתמש לקבלת פרטים מועברת לצד שלישי והעיסקה מולו במידה ותתבצע אינו קשורה בשום אופן לפורטל הבית . אנו ממליצים למשתמשים לפני כל עסקה , לברר את המידע באופן עצמאי מחוץ לאתר. סיקורי פרויקטים וכתבות נכתבים על ידי כתבים עצמאיים ואין להסתמך עליהם בלבד בעת עשיית עסקה.פורטל הבית אינה נושאת באחריות לטעויות או פגמים באתר.התמונות, שירטוטים, מפות ,הדמיות וכו' המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד .

פורטל הבית אינה צד בעיסקה הנעשית עם צד ג' בעקבות תוכן שפורסם באתר. כל עסקה הנעשת עם צד שלישי תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם, הקבלן, המשתמש ו/או הנוגע בדבר. פורטל הבית אינה צד לשום עיסקה ולא נותנת שום אחריות להתקשרות שלך ובין צד ג' בעקבות פרסום זה או אחר באתר.

חלק מהחומרים המועלים לאתר מקורם בצד שלישי ופורטל הבית לא תישא באחריות בגין נזק כלשהו שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בקבצים או בתוכנות .

התוכן הגרפי והמילולי המוצג באתר שייך בלעדית לפורטל הבית ומוגן בזכויות יוצרים.למעט זכויות השימוש המוגבלות כאן אין לך אישור להשתמש בחומרים גרפיים, תמונות או מאמרים . ניתן לקבל אישור מראש ובכתב בלבד לשימוש במאגרי המידע ו/או התוכן המוצג באתר.כל שימוש בתוכן האתר בין אם בחומר הכתוב או הגרפי מותנה מהסכמה מראש ובכתב בלבד של פורטל הבית.

 2.מדיניות פרטיות

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי יעשה שימוש בפרטים אישיים שלך (אשר אותם תמסור או לחברה יהיה מידע לגביהם) על ידי פורטל הבית ומאשר לה להעבירם לאחרים. בכל מקרה פורטל הבית תנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע חשיפה בלתי מורשית של המידע ותעביר מידע אודותיך רק לחברות שביקשת ליצור עימם קשר.

 

הקודם

זו התצוגה הראשונה.

השאר תגובה